SAMEN GAAN VOOR VEILIGHEID!


Wilt u serieus werk maken van Sociale Veiligheid binnen uw organisatie? De Wolf Training & Advies (DWTA) is expert in Sociale Veiligheid en daarmee een stevige ontwikkelpartner voor uw ontwikkelvraagstuk.

Een veilige werkomgeving klinkt als iets vanzelfsprekends. Helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd zo te zijn. DWTA is uw partner in het organiseren van Sociale Veiligheid.

Kennis van uw praktijk

Professionele trainers

Prettig confronterend

Bel 020 6199105


Klachtenprocedure De Wolf Training & Advies

De Wolf Training & Advies streeft naar het verrichten van zeer hoogwaardige dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en te ondersteunen, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Dit document bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze opdrachtgevers. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1. Definities

De Wolf Training & Advies bestaat uit een eenmanszaak met één eigenaar te weten: Arjan de Wolf.

Klacht:

Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) opdrachtgever over de activiteiten van De Wolf Training & Advies dan wel samenwerkingspartners waarmee De Wolf Training & Advies een opdracht gezamenlijk uitvoert.

Opdrachtgever:

Elke afnemer van een dienst van De Wolf Training & Advies.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Het adres vindt u achterin dit document. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • een eventueel referentienummer van De Wolf Training & Advies
  • de datum waarop u uw brief verstuurt
  • een beschrijving van uw klacht
  • eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

3. Behandeling klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Door deze brief wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover binnen deze termijn van 15 werkdagen schriftelijk bericht.

Indien uw klacht gericht is tegen de eigenaar van De Wolf Training & Advies, dan wordt uw klacht beoordeeld door een derde partij, te weten Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht. Zo kunt u erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) externe deskundige(n) raadplegen. Het oordeel van Katina Paul Opleidingen Ambtenarenrecht is voor De Wolf Training & Advies bindend.

4. Bezwaarprocedure

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling.

Mogelijke vervolgprocedure:

  • Op verzoek van beide partijen kan dan een arbiter of een arbitragecommissie worden aangewezen, die een afdwingbare uitspraak doet. De arbiter bepaalt hoe de oplossing eruit ziet.
  • Mediation of conflictbemiddeling. Bij mediation wordt door beide partijen een onafhankelijke deskundige ingeschakeld die De Wolf Training & Advies en de opdrachtgever kan helpen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing.
  • De burgerlijke rechter.

5. Toezicht en beheer

Binnen De Wolf Training & Advies ziet de eigenaar toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

6. Adres De Wolf Training & Advies

Uw brief voor De Wolf Training & Advies kunt u sturen naar:

De Wolf Training & Advies
Vatternkade 70
1060 PK Amsterdam